EN
0 0,00 
EN
0 0,00 
Muuv Logo
0 0,00 
Muuv Logo
0 0,00 
 • FREE DELIVERY ALL OVER POLAND. USE THE CODE: FREE


  AND

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MUUV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści

Postanowienia ogólne

Definicje

Wymagania techniczne

Zasady korzystania ze Sklepu

Umowa sprzedaży

Dostarczenie Towarów

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

Reklamacje dotyczące Towarów

Umowa o dostarczanie Newslettera

Reklamacje dotyczące Newslettera

Własność intelektualna Sprzedawcy

Przetwarzanie danych osobowych

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Zmiana Regulaminu

Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „MUUV” działającego pod adresem internetowym www.muuv.pl (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Sklep jest własnością spółki MUUV Spółka z ograniczoną z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Władysława Sikorskiego 20, 05-075 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001014665, posiadającej NIP: 9522137375, numer REGON: 361525421, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) (dalej: „Sprzedawca”).
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej– pod adresem: zamowienia@muuv.pl;
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Władysława Sikorskiego 20, 05-075 Warszawa;
  3. telefonu pod numerem: + 48 600 521 322.
 5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów, które mogą być nabywane przez Kupujących oraz dostarcza Subskrybentom Newsletter.
 6. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy - dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Klient – Kupujący lub Subskrybent;
 3. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 6. Licencja – termin zdefiniowany w § 12 ust. 7 Regulaminu;
 7. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie;
 8. Niezgodność – rozumie się przez to:
  1. niezgodność Towaru z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta) albo
  2. niezgodność Newsletteru z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Newsletteru z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 9. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;
 10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 11. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 12. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 13. Sprzedawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 14. Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 15. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności odzież;
 16. Umowa – Umowa sprzedaży lub Umowa o dostarczanie Newslettera;
 17. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
 18. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie, której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;
 19. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 21. Zamówienie - termin zdefiniowany w § 6 ust. 4 Regulaminu.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. system operacyjny Windows XP, Windows 7 lub jego nowsze wydanie, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy lub jego nowsze wydanie;
  2. system operacyjny Android 4.0;
  3. dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 Kb/s dla poboru i 512 Kb/s dla wysyłki informacji;
  4. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja ww. przeglądarek, obsługująca CSS i Java Script, z włączoną obsługą plików cookies i akceptacją wyskakujących okienek (pop–up).;
  5. rozdzielczość monitora: 1280 x 800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32–bit.
  6. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Za korzystanie ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem uznaje się w szczególności:
  1. podawanie przez Klienta nieprawdziwych danych lub podawanie się przez Klienta za inną osobę;
  2. korzystanie ze Sklepu przez osobę nie mającą pełnej lub (w przypadkach prawem dopuszczalnych) ograniczonej zdolności do czynności prawnych;
  3. wskazywanie jako adresu dostawy Towaru adresu osoby, która nie wyraziła na to uprzedniej zgody.
 3. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 4. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

§ 5. Umowa sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę wybranego Towaru i kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „Zamawiam”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. opcjonalnie – firma i NIP;
   3. kraj/region
   4. numer telefonu;
   5. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
   6. adres poczty elektronicznej;
   7. sposób płatności;
   8. sposób dostawy;
  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  6. opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
  7. kliknąć opcję „Kupuję i płacę” i następnie dokonać zapłaty za Towar zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Towaru:
  1. przesyłka kurierska InPost;
  2. przesyłka kurierska DPD;
  3. dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost.
 3. Zapłaty ceny za Towar Kupujący może dokonać przy wykorzystaniu jednego z następujących sposobów:
  1. płatności online oferowanych w ramach systemu PayU;
  2. płatności online oferowanych w ramach systemu PayPal;
  3. płatności kartą z PayU;
  4. przelewu bankowego.
 4. Kliknięcie przez Kupującego opcji „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Towaru (dalej: „Zamówienie”).
 5. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku, gdy w trakcie kompletacji Zamówienia okaże się, że część spośród Towarów objętych Zamówieniem jest przejściowo niedostępna, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego poczty elektronicznej. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Kupujący może zrezygnować z Zamówienia w całości lub wyrazić zgodę na dostarczenie mu jedynie części Towarów objętych Zamówieniem oraz na dostarczenie pozostałych Towarów w późniejszym terminie. W przypadku braku podjęcia przez Kupującego jednej z decyzji wskazanych w zdaniu poprzedzającym w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że Kupujący zrezygnował z Zamówienia w całości.
 7. W przypadku trwałego braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej oraz dokonuje anulowania Zamówienia w całości lub w części. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży w zakresie Towarów, których dostarczenie jest trwale niemożliwe. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 7 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu dokonane przez niego płatności w całości lub w części.
 8. Po skompletowaniu Zamówienia i jego wysyłce, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości zatytułowanej „Informacja o wysyłce”, przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Do chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej, Kupujący może zrezygnować z realizacji Zamówienia poprzez złożenie Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 9 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu dokonane przez niego płatności.
 10. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku, do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Towar przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.

§ 6. Dostarczenie Towarów

 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
 2. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący, który uiszcza je równocześnie z zapłatą ceny za Towar.
 3. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.
 4. Dodatkowo Sprzedawca zastrzega, że przy wysyłce Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy może być ustalany indywidualnie z Klientem.
 5. Dostarczenie Towaru następuje w ciągu maksymalnie 30 (trzydziestu) dni od dnia zaksięgowania płatności za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy. Informacja o planowanym terminie dostarczenia Towaru jest prezentowana Kupującemu podczas składania Zamówienia.
 6. Sprzedawca dostarcza Klientowi wraz z Towarem dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub na wniosek Kupującego złożony wraz z Zamówieniem albo w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty wysyłki zamówienia, fakturę VAT. Kupującemu będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta Sprzedawca dostarcza również wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca oświadcza, a Kupujący akceptuje, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży, zwrotu przez niego Towaru i zlecenia przez Sprzedawcę zwrotu środków pieniężnych, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą na zwróconą kwotę wyłącznie w postaci elektronicznej i przesyła ją pod adres poczty elektronicznej Kupującego, jak również, że w przypadku stwierdzenia błędu w fakturze Sprzedawca wystawia i przesyła Kupującemu fakturę korygującą ze wskazaniem zaistniałej nieprawidłowości
 8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z dotyczącą go Umową sprzedaży.
 9. Towar dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 10. Jeżeli Towar jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Towar w jego obecności. Jeśli paczka Towaru jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.
 11. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru w terminie jego dostarczenia, wskutek czego Towar zostanie zwrócony Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży.

§ 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 7 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej.
 5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:
  1. elektronicznej;
  2. papierowej.
 6. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. adres do korespondencji;
  4. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  5. wskazanie Towaru, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  6. numer Zamówienia;
  7. data złożenia Zamówienia.
 7. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Towarem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.
 8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Towar Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod adres:

MUUV Sp. z o.o.

ALTMASTER LOGISTYKA

Ogrodowa 15

Grzędy 05-555

(hala nr 1)

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 3. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4-5 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku, gdy jej przedmiotem jest Towar:
  1. ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  2. dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Za Towary, o których mowa w ust. 14 powyżej, uznaje się w szczególności:
  1. staniki,
  2. stroje kąpielowe,
  3. bieliznę.
 6. Sprzedawca może, w miarę możliwości, dostarczyć Kupującemu wraz z Towarem, o którym mowa w ust. 14 powyżej, tester lub próbkę tego Towaru, aby Kupujący mógł zapoznać się z Towarem bez naruszania jego opakowania głównego.

§ 8. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie:
  1. Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
  2. Niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 2. Towar dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 9.
 5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:
  1. naprawy Towaru albo
  2. wymiany Towaru.
 6. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu za pomocą formularza reklamacji (załącznik).
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. datę dostarczenia Towaru;
  5. opis ujawnionej Niezgodności;
  6. żądanie naprawy albo wymiany Towaru.
 8. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:
  1. naprawy Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru;
  2. wymiany Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru;

– jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

 1. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;
  2. uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej;
  3. odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  4. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 3. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 5. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt.
 6. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 7. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 12-13 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 8. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 9. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. datę dostarczenia Towaru;
  5. opis ujawnionej Niezgodności;
  6. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 15 powyżej;
  7. oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 11. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod następujący adres:

MUUV Sp. z o.o.

ALTMASTER LOGISTYKA

Ogrodowa 15

Grzędy 05-555

(hala nr 1)

 1. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9. Umowa o dostarczanie Newslettera

 1. Umowa o dostarczanie Newslettera jest zawierana przez Subskrybenta poprzez zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera podczas zawierania Umowy sprzedaży. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest wówczas w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Sprzedawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Newsletter nie podlega aktualizacji;
  2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Sprzedawcy.
 4. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 5. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 6. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Sprzedawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  1. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
  2. wysłanie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej.

§ 10. Reklamacje dotyczące Newslettera

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie:
  1. Klientów będących:
  2. Subskrybentami oraz
   1. Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  3. Umów o dostarczanie Newslettera, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  4. Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera.
 2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Newsletter musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
  1. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Newsletter dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. przez cały okres dostarczania Newslettera – w przypadku, gdy Newsletter jest w sposób ciągły.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
  1. istniejącą w chwili dostarczenia Newslettera i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili - w przypadku, gdy Newsletter dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. ujawnioną w okresie dostarczania Newslettera - w przypadku, gdy Newsletter dostarczany jest w sposób ciągły.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  2. odmawia doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Newsletter do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Newslettera oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Newslettera z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Newsletter do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Newslettera bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Newslettera do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 13. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę dostarczenia Newslettera;
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  6. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 14. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.
 15. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Newsletteru, Subskrybent jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Newsletteru.

§ 11. Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności grafiki, zdjęcia i wizualizacje Towarów, filmy reklamowe, dźwięki i melodie oraz teksty, hasła, nazwy, w tym nazwa Serwisu, znaki towarowe, nazwy Towarów, serii Towarów, przedsiębiorstw oraz wszelkie inne oznaczenia odróżniające i tym podobne całości, jak również ich dobór, układ i zestawienie w ramach Sklepu, zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione. W szczególności, zabronione jest korzystanie przez Klienta ze zdjęć i opisów Towarów w celu formułowania ofert nabycia jakichkolwiek towarów lub usług.

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://muuv.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 13. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 15 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
 1. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
 2. rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
 3. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
 4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 5. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Subskrybentom pocztą elektroniczną.
 6. Do Umów sprzedaży oraz Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 7. Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 8. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 9. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 29.08.2023 r.

magnifiercross
0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pusty.Wróć do sklepu